Menu Close

(4.62) Nếu tôi không đồng ý với một phần hoặc một số phần trong IPP thì sao?

(4.62) Nếu tôi không đồng ý với một phần hoặc một số phần trong IPP thì sao?

Nếu quý vị và trung tâm khu vực không nhất trí về tất cả các phần trong IPP, như mục đích, mục tiêu, dịch vụ hoặc người chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ, trung tâm khu vực phải gửi văn bản thông báo cho quý vị trong vòng 5 ngày làm việc sau cuộc họp.[1]Mục 4710(b). Nếu trung tâm khu vực muốn thay đổi hoặc kết thúc một dịch vụ quý vị đang nhận, họ phải thông báo cho quý vị bằng văn bản trước 30 ngày diễn ra hành động thay đổi hoặc cắt giảm đó.[2]Mục 4710(a). Thông báo này phải bao gồm hành động trung tâm khu vực muốn thực hiện, lý do, ngày có hiệu lực, luật hỗ trợ cho hành động đó và cách kháng cáo, bao gồm giới thiệu tới nguồn lực trợ giúp bênh vực.[3]Mục 4701. Xem Chương 10 về Tranh Chấp và Kháng Cáo.

References
1 Mục 4710(b).
2 Mục 4710(a).
3 Mục 4701.