Menu Close

(4.51) Làm thế nào để tôi biết tổng thu nhập hằng năm của mình thấp hơn hoặc bằng 400% mức chuẩn nghèo của liên bang?

(4.51) Làm thế nào để tôi biết tổng thu nhập hằng năm của mình thấp hơn hoặc bằng 400% mức chuẩn nghèo của liên bang?

Mức chuẩn theo của liên bang dựa trên số người trong một hộ gia đình.  Ví dụ: mức chuẩn nghèo của liên bang trong năm 2023 đối với gia đình gồm 2 người là $19.720.  Tuy nhiên, đối với gia đình gồm 3 người, mức này là $24.860.  Đối với hộ gia đình gồm 2 người, 400% mức chuẩn nghèo của liên bang là $78.880 (4 x $19.720).  Đối với hộ gia đình gồm 3 người, 400% mức chuẩn nghèo của liên bang là $99.440 (4 x $24.860).