Menu Close

Chương 11: Miễn Trừ cho Người Khuyết Tật Về Phát Triển của Medi-Cal

Chương 11: Miễn Trừ cho Người Khuyết Tật Về Phát Triển của Medi-Cal

Chương này cung cấp cho quý vị thông tin về Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng cho Người Khuyết Tật Về Phát Triển (DD) của Medi‑Cal. Chương này bao gồm nội dung về định nghĩa miễn trừ, đối tượng hội đủ điều kiện và các dịch vụ của chương trình.

Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây.

Chương trình này cũng có thông tin từ chương trình Medicaid liên bang. Quý vị có thể phải xem xét các quy định liên bang để nhận các dịch vụ quý vị cần. Trích dẫn có dạng như thế này: 42 C.F.R. § nghĩa là các quy định của liên bang.

Chương này cũng có thông tin từ Thư của Giám Đốc Phúc Lợi Toàn Hạt (All-County Welfare Director Letters, ACWDL). Đây là những thư của tiểu bang gửi cho các hạt về những quy định mà hạt phải tuân theo trong các chương trình sức khỏe. Quý vị có thể tìm các thư đó ở đây: https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Letters/Pages/ACWDLbyyear.aspx