Menu Close

(4.14) Đôi khi tôi quên mất chỗ cất giữ các thứ được gửi cho mình. Trung tâm khu vực cũng sẽ gửi thông báo cho người khác phải không?

(4.14) Đôi khi tôi quên mất chỗ cất giữ các thứ được gửi cho mình. Trung tâm khu vực cũng sẽ gửi thông báo cho người khác phải không?

Quý vị có thể yêu cầu điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực:

  • Gửi thông báo về các cuộc họp IPP – và mọi thông báo khác về các dịch vụ của quý vị – đến quý vị và người quý vị muốn họ trợ giúp quý vị, bao gồm thành viên gia đình, người bênh vực hoặc bạn bè.[1]Mục 4646(e).
  • Gọi điện thoại cho quý vị về các cuộc họp IPP. Nếu quý vị cũng muốn nhận văn bản thông báo, hãy yêu cầu họ gửi tất cả thông báo về cuộc họp IPP đến quý vị và người khác.

References
1 Mục 4646(e).