Menu Close

(4.61) Tại sao tôi phải ký vào IPP của mình?

(4.61) Tại sao tôi phải ký vào IPP của mình?

Quý vị hoặc người đại diện cho quý vị phải ký vào IPP để IPP này có hiệu lực. [1]Mục 4646(i). Nếu quý vị chỉ đồng ý với một số phần trong IPP, hãy ghi lại những phần quý vị đồng ý và những phần quý vị không đồng ý. Sau đó ký vào IPP để những dịch vụ đã đồng ý có thể bắt đầu, nhưng hãy viết gần chữ ký của quý vị rằng quý vị chỉ ký cho những phần mà quý vị và trung tâm khu vực đã nhất trí. Quý vị có thể kháng cáo những bất đồng thông qua quy trình phiên điều trần công bằng.

Những phần quý vị đồng ý sẽ có hiệu lực từ ngày quý vị quyết định tại cuộc họp.

References
1 Mục 4646(i).