Menu Close

(4.63) Trung tâm khu vực có thể thay đổi IPP của tôi khi không có sự cho phép của tôi và không thông báo trước cho tôi không?

(4.63) Trung tâm khu vực có thể thay đổi IPP của tôi khi không có sự cho phép của tôi và không thông báo trước cho tôi không?

Khi không có sự cho phép của quý vị, trung tâm khu vực không thể giảm bớt, chấm dứt hoặc thay đổi một dịch vụ trong IPP. Tuy nhiên, nếu quý vị đồng ý với thay đổi, trung tâm khu vực sẽ không phải gửi thông báo cho quý vị trước khi hành động có hiệu lực.[1]Mục 4710(a). Trung tâm khu vực cũng không phải gửi cho quý vị thông báo trước khi giảm bớt, chấm dứt hoặc thay đổi một dịch vụ trong IPP nếu trung tâm khu vực xác định rằng hành động này là cần thiết đối với sức khỏe và sự an toàn của quý vị. Tuy nhiên, trung tâm khu vực vẫn phải gửi quý vị thông báo về hành động này trong vòng mười ngày sau khi hành động giảm bớt, chấm dứt hoặc thay đổi các dịch vụ của quý vị diễn ra.[2]Mục 4710(f).

References
1 Mục 4710(a).
2 Mục 4710(f).