Menu Close

Chương 2: Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Dịch Vụ của Trung Tâm Khu Vực

Chương 2: Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Dịch Vụ của Trung Tâm Khu Vực

Chương này đề cập đến khuyết tật về phát triển – định nghĩa về khuyết tật này, đối tượng hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực và cách chứng minh quý vị hội đủ điều kiện. Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman.

Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây.