Menu Close

Chương 3: Trung Tâm Khu Vực

Chương 3: Trung Tâm Khu Vực

Chương này giải thích về trung tâm khu vực và cách sử dụng trung tâm này. Quý vị sẽ tìm hiểu về cách đăng ký nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực và cách hoạt động của các dịch vụ. Quý vị cũng sẽ tìm hiểu về cách chuyển sang một trung tâm khu vực khác nếu quý vị chuyển nơi sinh sống. 

Chúng tôi sẽ giải thích luật này và những điều quan trọng mà quý vị nên biết về hệ thống trung tâm khu vực. Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây.