Menu Close

(4.35) Nếu người của trung tâm khu vực nói rằng họ không có thẩm quyền quyết định thì sao?

(4.35) Nếu người của trung tâm khu vực nói rằng họ không có thẩm quyền quyết định thì sao?

Luật quy định phải có người có thể ra quyết định thay mặt cho trung tâm khu vực đến tham dự cuộc họp IPP của quý vị. Quyết định về các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị phải do người có mặt tại cuộc họp đưa ra.[1]Mục 4646(d)&(g). Người đó có thể là điều phối viên dịch vụ, người giám sát hoặc nhà quản trị khác. Quý vị có thể trao đổi trực tiếp với người quyết định về các dịch vụ của quý vị từ trung tâm khu vực.

Nếu “người ra quyết định” vắng mặt trong cuộc họp IPP đầu tiên của quý vị, luật cho phép trung tâm khu vực cử người ra quyết định đến cuộc họp thứ hai trong vòng 15 ngày (trừ khi quý vị hoặc người đại diện cho quý vị đồng ý thời gian dài hơn).[2]Mục 4646(h).

Nếu trung tâm khu vực cho biết ủy ban Mua Dịch Vụ (Purchase of Service, POS) hoặc ủy ban khác phải đưa ra quyết định cuối cùng về các dịch vụ và sự hỗ trợ trước khi họ nhất trí đưa vào IPP của quý vị, quý vị có thể phản đối. Quý vị không nên đồng ý với IPP mà chỉ “đề xuất tài trợ”, cho biết ủy ban trung tâm khu vực phải ra quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng của trung tâm khu vực về IPP của quý vị phải được đưa ra tại cuộc họp đầu tiên hoặc cuối cuộc họp thứ hai, nếu có.

Báo cho điều phối viên dịch vụ trước cuộc họp IPP biết về điều quý vị muốn thảo luận trong cuộc họp với nhóm lập kế hoạch. Bằng cách đó, người của trung tâm khu vực sẽ biết về những quyết định cần phải đưa ra tại cuộc họp và người có thể ra quyết định về những dịch vụ đó có thể có mặt ở đó.

References
1 Mục 4646(d)&(g).
2 Mục 4646(h).