Menu Close

(4.9) Tại sao IPP lại quan trọng đến vậy?

(4.9) Tại sao IPP lại quan trọng đến vậy?

IPP quan trọng là vì kế hoạch này cho phép các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị. IPP giống như hợp đồng giữa quý vị và trung tâm khu vực. Đây là một thỏa thuận cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ.[1]“Quyền của người khuyết tật về phát triển và nghĩa vụ của tiểu bang đối với họ được thực hiện qua các kế hoạch chương trình cá nhân (individual … Continue reading Nếu có một dịch vụ hoặc sự hỗ trợ quý vị cần và muốn có, kể cả dịch vụ từ một cơ quan khác, quý vị phải yêu cầu ghi dịch vụ hoặc sự hỗ trợ đó vào IPP.

Bất kỳ khi nào quý vị cần các dịch vụ và sự hỗ trợ, hãy yêu cầu trung tâm khu vực tổ chức một cuộc họp IPP. Mọi  dịch vụ hoặc sự hỗ trợ phải được liệt kê, bao gồm các dịch vụ từ một “cơ quan chung”. [2]Mục 4646.5(a)(5). Cơ quan chung cung cấp dịch vụ và phúc lợi cho mọi người nói chung, cho dù họ có là khách hàng của trung tâm khu vực hay không. Mục 4644(b). Ví … Continue reading

khuyết tật thể chất, học khu cho các dịch vụ được cung cấp thông qua một chương trình giáo dục đặc biệt, Sở An Sinh Xã Hội cho các phúc lợi SSI hay Khuyết Tật An Sinh Xã Hội.]]

Hãy nhớ rằng!

  • Nếu một dịch vụ được liệt kê trong IPP của quý vị, trung tâm khu vực phải cung cấp dịch vụ đó hoặc trợ giúp quý vị nhận (hoặc tiếp tục nhận) dịch vụ đó ở nơi khác. [3]Mục 4648.
  • Nếu một dịch vụ KHÔNG CÓ trong IPP của quý vị, trung tâm khu vực không phải cung cấp dịch vụ đó cho quý vị hoặc trợ giúp quý vị nhận dịch vụ đó từ một cơ quan khác.

References
1 “Quyền của người khuyết tật về phát triển và nghĩa vụ của tiểu bang đối với họ được thực hiện qua các kế hoạch chương trình cá nhân (individual program plans, IPP) mà trung tâm khu vực phải phát triển cho mỗi khách hàng.” Clemente kiện Amundson, 60 Báo Cáo Phúc Thẩm Của California số 4 1094 (1998).
2 Mục 4646.5(a)(5). Cơ quan chung cung cấp dịch vụ và phúc lợi cho mọi người nói chung, cho dù họ có là khách hàng của trung tâm khu vực hay không. Mục 4644(b). Ví dụ về các cơ quan và dịch vụ chung gồm có các chương trình của Medi-Cal hoặc Medicare cho chăm sóc sức khỏe, Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS) cho chăm sóc sức khỏe liên quan đến khuyết tật thể chất, học khu cho các dịch vụ được cung cấp thông qua một chương trình giáo dục đặc biệt, Sở An Sinh Xã Hội cho các phúc lợi SSI hay Khuyết Tật An Sinh Xã Hội.
3 Mục 4648.