Menu Close

(4.43) IPP có bao gồm thông tin về sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của tôi không?

(4.43) IPP có bao gồm thông tin về sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của tôi không?

Có. Nhóm IPP, với sự chấp thuận của quý vị, có thể đánh giá tình trạng sức khỏe chung của quý vị tại cuộc họp IPP.[1]Mục 4646.5(a)(6). Đánh giá này có thể bao gồm nhu cầu y tế, nha khoa và sức khỏe tâm thần. Việc đánh giá còn có thể bao gồm thảo luận về thuốc, tác dụng phụ và ngày đánh giá dùng thuốc gần nhất của quý vị. Nếu có mối lo ngại, quý vị phải được giới thiệu đến nhân viên lâm sàng của trung tâm hoặc bác sĩ điều trị của quý vị. Điều phối viên dịch vụ phải ghi lại tình trạng sức khỏe của quý vị và mọi giới thiệu vào hồ sơ của quý vị.

References
1 Mục 4646.5(a)(6).