Menu Close

(4.48) Tôi là người trưởng thành và cần một dịch vụ yêu cầu thanh toán đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ.  Trung tâm khu vực có thể thanh toán các khoản này không?

(4.48) Tôi là người trưởng thành và cần một dịch vụ yêu cầu thanh toán đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ.  Trung tâm khu vực có thể thanh toán các khoản này không?

Có, nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu bên dưới.

Đối với người trưởng thành, trung tâm khu vực có thể thanh toán đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ liên quan đến dịch vụ hoặc hỗ trợ.  Dịch vụ phải được bao gồm trong IPP của quý vị và việc thanh toán là cần thiết để đảm bảo rằng quý vị nhận được dịch vụ.

Quý vị cũng phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  1. Tổng thu nhập hằng năm của quý vị thấp hơn hoặc bằng 400% mức chuẩn nghèo của liên bang.
  2. Không có bên thứ ba nào khác chịu trách nhiệm về chi phí dịch vụ này. [1]Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, Mục 4659.1(b).

References
1 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, Mục 4659.1(b).