Menu Close

(4.6) Trung tâm khu vực có phải hoạch định và phát triển Kế Hoạch IPP bằng ngôn ngữ bản địa của tôi không?

(4.6) Trung tâm khu vực có phải hoạch định và phát triển Kế Hoạch IPP bằng ngôn ngữ bản địa của tôi không?

Có. Trung tâm khu vực phải trao đổi với quý vị (hoặc gia đình của quý vị, nếu thích hợp) bằng ngôn ngữ bản địa hoặc ngôn ngữ ưu tiên của quý trong quá trình hoạch định và phát triển IPP và tại cuộc họp IPP. [1]Mục 4646(j). Trung tâm khu vực có thể tránh làm việc này nếu DDS xác định rằng việc trao đổi với quý vị bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị là điều khó khăn quá mức. Ví dụ: nếu quý vị thường nói hoặc ưu tiên nói tiếng Việt, trung tâm khu vực phải trao đổi với quý vị bằng tiếng Việt để hoạch định và phát triển IPP của quý vị và trong quá trình diễn ra cuộc họp IPP. [2]Mục 4646(j)(1)].  Để làm được điều đó, trung tâm khu vực có thể sử dụng các cách bao gồm sử dụng nhân viên trung tâm khu vực có thể nói ngôn ngữ của quý vị hoặc thông dịch viên, cung cấp cho quý vị giấy tờ tài liệu bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị và cung cấp dịch vụ giao tiếp thay thế.  [3]Mục 4646(j)(1-2).

References
1 Mục 4646(j).
2 Mục 4646(j)(1)
3 Mục 4646(j)(1-2)