Menu Close

(4.34) Nếu tôi cần đánh giá, trung tâm khu vực có phải thực hiện đánh giá bằng ngôn ngữ bản địa của tôi không?

(4.34) Nếu tôi cần đánh giá, trung tâm khu vực có phải thực hiện đánh giá bằng ngôn ngữ bản địa của tôi không?

Có. Nếu trung tâm khu vực quyết định quý vị (hoặc con quý vị) cần đánh giá, trung tâm này phải tiến hành đánh giá bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị trừ khi DDS xác định rằng việc đó sẽ gây khó khăn quá mức cho trung tâm khu vực. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng nhân viên trung tâm khu vực nói ngôn ngữ của quý vị hoặc sử dụng thông dịch viên và cung cấp giấy tờ tài liệu bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị.  [1]Mục 4643(d).

References
1 Mục 4643(d).