Menu Close

(4.15) Cuộc họp IPP sẽ diễn ra ở đâu?

(4.15) Cuộc họp IPP sẽ diễn ra ở đâu?

IPP của quý vị có thể diễn ra ở bất kỳ nơi nào dễ dàng cho việc đi lại của quý vị. Cuộc họp này phải diễn ra vào thời điểm thuận tiện cho quý vị.[1]Mục 4646(a). Thông thường, cuộc họp diễn ra tại nơi quý vị sống. Đôi khi cuộc họp IPP diễn ra trong chương trình ban ngày hoặc tại trung tâm khu vực của quý vị.

References
1 Mục 4646(a).