Menu Close

Chương 1: Đạo Luật Lanterman

Chương 1: Đạo Luật Lanterman

Chương này giải thích về Đạo Luật Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Về Phát Triển Lanterman, một luật của California trợ giúp những người khuyết tật về phát triển có một cuộc sống hữu ích trong cộng đồng. Chúng ta gọi luật này là Đạo Luật Lanterman hoặc Đạo Luật. Chúng tôi sẽ giải thích luật này và những điều quan trọng mà quý vị nên biết về hệ thống pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ giải thích cách Đạo Luật bảo vệ quyền của quý vị và giúp quý vị nhận và thanh toán cho các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần. Quý vị có thể phải xem xét ngôn từ thực tế trong luật để nhận các dịch vụ quý vị cần.