Menu Close

Chương 8: Cách Tránh Phải Vào Cơ Sở Nội Trú

Chương 8: Cách Tránh Phải Vào Cơ Sở Nội Trú

  • Quyền được sống trong cộng đồng của quý vị,
  • Cách tránh phải vào cơ sở nội trú, và
  • Cách ra khỏi cơ sở nội trú.

Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây.