Menu Close

(4.17) Tần suất phải tổ chức cuộc họp IPP là như thế nào?

(4.17) Tần suất phải tổ chức cuộc họp IPP là như thế nào?

IPP của quý vị phải được đánh giá và sửa đổi ít nhất một lần mỗi 3 năm. Quý vị có thể yêu cầu đánh giá hoặc sửa đổi IPP thường xuyên hơn. Quý vị có thể thay đổi IPP khi nhu cầu và mục đích của quý vị thay đổi.[1]Mục 4646.5(b). Nếu quý vị nhận dịch vụ thông qua chương trình Miễn Trừ Tại Gia và Cộng Đồng của Medi-Cal (Medi-Cal Home and Community-Based Waiver),[2]Để biết thêm thông tin về chương trình Miễn Trừ Tại Gia và Cộng Đồng của Medi-Cal, hãy xem Chương 11. hoặc nếu quý vị sống trong nhà tập thể, Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian (Intermediate Care Facility, ICF/DD) hoặc trung tâm phát triển,[3]Để biết thêm thông tin về Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian, hãy xem Chương 7. quý vị phải có cuộc họp IPP hằng năm để đánh giá IPP. Quý vị và người quý vị chọn có quyền nhận văn bản thông báo về tất cả cuộc họp IPP và mọi thay đổi về dịch vụ hoặc kháng cáo.[4]Mục 4646(e).

References
1 Mục 4646.5(b).
2 Để biết thêm thông tin về chương trình Miễn Trừ Tại Gia và Cộng Đồng của Medi-Cal, hãy xem Chương 11.
3 Để biết thêm thông tin về Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian, hãy xem Chương 7.
4 Mục 4646(e).