Menu Close

(4.64) Nếu tôi kháng cáo quyết định của trung tâm khu vực về việc giảm bớt, thay đổi hoặc dừng dịch vụ IPP, chuyện gì sẽ xảy ra với dịch vụ đó trong thời gian tôi kháng cáo?

(4.64) Nếu tôi kháng cáo quyết định của trung tâm khu vực về việc giảm bớt, thay đổi hoặc dừng dịch vụ IPP, chuyện gì sẽ xảy ra với dịch vụ đó trong thời gian tôi kháng cáo?

Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 10 ngày kể từ ngày quý vị nhận thông báo qua thư để được cung cấp dịch vụ cho đến khi có quyết định về kháng cáo. [1]Mục 4701(n) và 4715(a). Đây được gọi là “Trợ Cấp Thanh Toán Trong Khi Chờ Đợi”. Nếu quý vị không gửi email đơn kháng cáo, ngày kháng cáo của quý vị sẽ là ngày theo dấu bưu điện trên thư kháng cáo của quý vị. Quý vị luôn có 30 ngày sau khi trung tâm khu vực thông báo cho quý vị về việc giảm bớt, chấm dứt hoặc thay đổi để kháng cáo đề xuất thay đổi đó. Tuy nhiên, để tiếp tục sử dụng dịch vụ cho đến khi có quyết định về kháng cáo, quý vị phải hành động nhanh hơn và kháng cáo trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo của trung tâm khu vực.[2]Mục 4710.5(a).

References
1 Mục 4701(n) và 4715(a).
2 Mục 4710.5(a).