Menu Close

(4.27) Tôi có thể nhận một bản sao Kế Hoạch IPP bằng ngôn ngữ bản địa không?

(4.27) Tôi có thể nhận một bản sao Kế Hoạch IPP bằng ngôn ngữ bản địa không?

Có. Trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị một bản sao Kế Hoạch IPP bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị.  Điều này có thể có nghĩa là ngôn ngữ bản địa của gia đình, người giám hộ hợp pháp, người bảo hộ, người đại diện được ủy quyền hoặc cả hai, trừ khi DDS xác định rằng việc đó sẽ gây khó khăn quá mức cho trung tâm khu vực. [Mục 4646(j)(2).]]