Menu Close

(4.31) Chuyện gì diễn ra tại cuộc họp IPP?

(4.31) Chuyện gì diễn ra tại cuộc họp IPP?

Việc đó tùy thuộc vào loại cuộc họp IPP. Đó có thể là cuộc họp IPP đầu tiên, cuộc họp để đánh giá IPP và tiến độ của quý vị hoặc cuộc họp đặc biệt để thay đổi IPP giữa các cuộc họp bình thường. Cho dù thuộc loại gì, hầu hết các cuộc họp bắt đầu bằng việc đánh giá thông tin. Thông tin đánh giá hữu ích trong việc:

  • phát triển IPP hoặc đánh giá tiến độ đạt được mục đích của quý vị
  • quyết định xem có thêm hay thay đổi các dịch vụ để giúp quý vị đạt mục đích không và
  • đưa vào các mục tiêu mới vì quý vị đã đạt mục đích trong IPP hiện tại.

Sau khi đánh giá, nhóm có thể thảo luận về những mục đích nên có trong IPP. Tiếp theo, trao đổi về các dịch vụ và sự hỗ trợ giúp quý vị đạt được mục đích mới hoặc mục đích đã sửa đổi. Cuộc thảo luận phải bao gồm việc nhất trí về các dịch vụ quý vị cần, tần suất quý vị nhận dịch vụ và thời gian bắt đầu dịch vụ. Cuộc thảo luận cũng phải nêu rõ ai chịu trách nhiệm cung cấp những dịch vụ đó. Nhà cung cấp có thể là trung tâm khu vực hoặc một nhà cung cấp mà trung tâm khu vực thanh toán. Hoặc nhà cung cấp có thể là một chương trình hoặc cơ quan địa phương, tiểu bang hoặc liên bang khác có trách nhiệm. Vai trò của trung tâm khu vực khi đó sẽ là đảm bảo quý vị bắt đầu nhận dịch vụ từ chương trình hoặc cơ quan khác đó.[1]Các Mục 4646 và 4646.5.

References
1 Các Mục 4646 và 4646.5.