Menu Close

Chương 6: Giúp Gia Đình Sống Cùng Nhau: Các Dịch Vụ và Sự Hỗ Trợ cho Trẻ Em

Chương 6: Giúp Gia Đình Sống Cùng Nhau: Các Dịch Vụ và Sự Hỗ Trợ cho Trẻ Em

Chương này cung cấp cho quý vị thông tin về các dịch vụ và sự hỗ trợ cho trẻ em và người lớn bị khuyết tật về phát triển sống tại nhà. Chúng tôi giải thích cách luật này hỗ trợ việc giúp gia đình sống cùng nhau.

Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây.