Menu Close

(6.13) Nếu tôi không nói được tiếng Anh hoặc tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của tôi thì sao?

(6.13) Nếu tôi không nói được tiếng Anh hoặc tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của tôi thì sao?

Trung tâm khu vực phải tôn trọng nhu cầu ngôn ngữ của con và gia đình quý vị.[1]Mục 4502.1(b). Việc giao tiếp rõ ràng là rất quan trọng. Nếu quý vị (cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ) không nói hoặc không hiểu tiếng Anh và cảm thấy thoải mái hơn khi nói một ngôn ngữ khác, hãy báo cho trung tâm khu vực biết vào cuộc họp tiếp nhận đầu tiên.

Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy báo cho trung tâm khu vực biết sớm nhất có thể. Quý vị có thể có thông dịch viên tại mọi cuộc họp, kể cả cuộc họp tiếp nhận và cuộc gọi điện thoại của con quý vị.[2]Mục 4646(j)(1). Quý vị cũng có thể dẫn một người bạn hoặc thành viên gia đình nói tiếng Anh đến để trợ giúp quý vị và con quý vị. Tuy nhiên, trung tâm khu vực không thể yêu cầu quý vị dẫn người đến để khỏi phải thuê thông dịch viên. Nếu quý vị cần thông dịch viên để kháng cáo quyết định của trung tâm khu vực, trung tâm khu vực phải thuê và thanh toán cho thông dịch viên tại cuộc họp không chính thức nhằm cố gắng giải quyết khiếu nại.[3]Mục 4710.8(c).

Quý vị cũng có quyền yêu cầu biên dịch IPP (và các tài liệu khác) của con quý vị.[4]Mục 4646(j)(2). Nếu trung tâm khu vực không biên dịch tài liệu của con quý vị hay cung cấp thông dịch viên, hãy gọi đến Disability Rights California.

References
1 Mục 4502.1(b).
2 Mục 4646(j)(1).
3 Mục 4710.8(c).
4 Mục 4646(j)(2).