Menu Close

(6.25) Trung tâm khu vực xác định số lượng dịch vụ chăm sóc tạm thời cần thiết bằng cách nào?

(6.25) Trung tâm khu vực xác định số lượng dịch vụ chăm sóc tạm thời cần thiết bằng cách nào?

Mục đích của dịch vụ chăm sóc tạm thời là:

  • giúp gia đình giữ trẻ ở lại nhà
  • cung cấp dịch vụ chăm sóc và giám sát sự an toàn khi vắng mặt thành viên gia đình
  • giảm nhẹ cho gia đình trách nhiệm chăm sóc thường xuyên đòi hỏi
  • đáp ứng các nhu cầu cơ bản của trẻ và các hoạt động thường do các thành viên trong gia đình cung cấp trong những giờ đó.[1]Mục 4690.2(a).

Số giờ chăm sóc thay thế bạn cần sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của gia đình bạn. Bạn có thể cần nhiều giờ hơn nếu cần thiết để con bạn có thể tiếp tục sống ở nhà.

References
1 Mục 4690.2(a).