Menu Close

(6.3) Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu dịch vụ mới hoặc thay đổi dịch vụ cho con mình?

(6.3) Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu dịch vụ mới hoặc thay đổi dịch vụ cho con mình?

Các dịch vụ và sự hỗ trợ của trung tâm khu vực dành cho con quý vị được xác định theo quy trình Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP). Nếu con quý vị cần thêm sự hỗ trợ và dịch vụ hoặc cần các hỗ trợ hoặc dịch vụ khác để sống tại nhà, con quý vị cần có IPP mới. Để thay đổi IPP của con quý vị, hãy yêu cầu cuộc họp IPP và báo cho trung tâm khu vực biết con quý vị cần thêm sự hỗ trợ. Ngay khi trung tâm khu vực biết gia đình quý vị cần thêm dịch vụ để giúp trẻ ở lại nhà, họ phải gặp quý vị để thảo luận về tình hình này. Hãy cho điều phối viên dịch vụ biết về các vấn đề và nhu cầu của quý vị để giữ con quý vị ở lại nhà. [1]Mục 4685(c)(2).

References
1 Mục 4685(c)(2).