Menu Close

(6.37) Trung tâm khu vực có tham gia vào việc chuyển tiếp học sinh giáo dục đặc biệt từ trường sang cuộc sống sau khi ra trường không?

(6.37) Trung tâm khu vực có tham gia vào việc chuyển tiếp học sinh giáo dục đặc biệt từ trường sang cuộc sống sau khi ra trường không?

Trung tâm khu vực phải làm việc với trẻ và gia đình để đảm bảo quá trình chuyển tiếp ra khỏi hệ thống trường công diễn ra suôn sẻ. Quý vị và con quý vị cần xác định những điều sẽ làm tiếp theo và những điều cần đưa vào IPP để đạt được các mục đích sống khi là người lớn của con quý vị. Tuy nhiên, học sinh từ 18 đến 22 tuổi chưa nhận được bằng tốt nghiệp chính quy hoặc chứng chỉ hoàn thành từ học khu có thể vẫn cần sử dụng các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Vì học khu vẫn là một nguồn lực chung cung cấp các dịch vụ chuyển tiếp cho những học sinh lớn tuổi hơn này, luật quy định các trung tâm khu vực không thể thanh toán cho một số dịch vụ trừ khi những dịch vụ đó do học khu cung cấp không phải là dịch vụ thay thế phù hợp. Những dịch vụ này là:

  • Chương trình ban ngày,
  • Giáo dục nghề nghiệp,
  • Dịch vụ việc làm,
  • Chương trình sống độc lập hoặc
  • Đào tạo vận động và các dịch vụ chuyên chở có liên quan.[1]Mục 4648.55.

Xem Chương 9 để tìm hiểu thêm về quy trình chuyển tiếp và cách nhận các dịch vụ được liệt kê bên trên cho những người từ 18 đến 22 tuổi.

References
1 Mục 4648.55.