Menu Close

(6.20) Tôi có phải sử dụng hết hoặc thử các nguồn lực khác trước khi trung tâm khu vực tài trợ cho chương trình giải trí xã hội của tôi không?

(6.20) Tôi có phải sử dụng hết hoặc thử các nguồn lực khác trước khi trung tâm khu vực tài trợ cho chương trình giải trí xã hội của tôi không?

Có. Luật quy định trung tâm khu vực phải đảm bảo không có cơ quan hoặc nguồn lực nào khác có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ mà quý vị đang yêu cầu.  Điều này được gọi là “làm cạn kiệt nguồn lực chung”. 

“Nguồn lực chung” là một cơ quan hoặc nguồn lực cần thiết để phục vụ cho thành viên trong cộng đồng, cho dù họ có phải là khách hàng của trung tâm khu vực hay không. Ví dụ về nguồn lực chung gồm có công viên thành phố và chương trình giải trí, trường học và Medi-Cal. [chú thích Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4644(b).]

Luật cũng cho phép trung tâm khu vực tài trợ cho một dịch vụ trong khi quý vị đang cố gắng để có được nguồn lực chung. [chú thích Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4659.]