Menu Close

(6.38) Trung tâm khu vực có cung cấp các dịch vụ khẩn cấp hoặc can thiệp khủng hoảng không?

(6.38) Trung tâm khu vực có cung cấp các dịch vụ khẩn cấp hoặc can thiệp khủng hoảng không?

Đạo Luật Lanterman quy định trung tâm khu vực có thể cung cấp các dịch vụ khẩn cấp và can thiệp khủng hoảng để trợ giúp một người ở lại nhà của gia đình.

Những dịch vụ này bao gồm các dịch vụ sức khỏe tâm thần và điều chỉnh hành vi được cung cấp tại nhà của gia đình. Nếu các dịch vụ không thành công, trung tâm khu vực phải cung cấp nhà ở khẩn cấp trong cộng đồng của người đó. Nếu người đó phải chuyển đến một cộng đồng khác, trung tâm khu vực phải cố gắng đưa họ trở lại nhà cùng tất cả sự hỗ trợ cần thiết sớm nhất có thể.[1]Mục 4648(a)(10).

Có một số mái ấm cho các trường hợp khủng hoảng dành cho trẻ em ở California cung cấp sự hỗ trợ hành vi chuyên sâu. Các mái ấm này giúp trẻ quản lý hành vi để có thể trở về nhà của trẻ. Dự Án Phát Triển Nguồn Lực Khu Vực (Regional Resource Development Projects, RRDP) thường giới thiệu trẻ đến các mái ấm này.

Nếu con quý vị bị khuyết tật về tâm thần và nhận Medi-Cal toàn diện, trẻ cũng có thể nhận Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi (Therapeutic Behavioral Services, TBS). TBS là các dịch vụ 1:1 giúp quý vị và con quý vị học được các cách mới để kiểm soát hành vi có vấn đề và tăng những hành vi giúp con quý vị đạt được thành công.

References
1 Mục 4648(a)(10).