Menu Close

(6.36) Chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi và trung tâm khu vực phối hợp với nhau như thế nào?

(6.36) Chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi và trung tâm khu vực phối hợp với nhau như thế nào?

Trung tâm khu vực phải đảm bảo con quý vị nhận được các dịch vụ cần thiết để đáp ứng các mục đích trong IPP, ngay cả khi con quý vị đang ở trường. Các trường phải cung cấp nhiều dịch vụ để đảm bảo học sinh khuyết tật nhận được giáo dục công miễn phí và phù hợp (FAPE). Vì vậy, nhiều dịch vụ của con quý vị là do học khu cung cấp trong những năm ở độ tuổi đi học.

Tuy nhiên, trẻ bị khuyết tật về phát triển hiếm khi nhận được tất cả các dịch vụ từ trường học. Trẻ có những nhu cầu không liên quan đến việc học hoặc chỉ xuất hiện khi ở nhà. Đây là những nhu cầu dịch vụ mà trung tâm khu vực sẽ có trách nhiệm cung cấp. Ví dụ về các dịch vụ của trung tâm khu vực mà con quý vị có thể cần ngoài các chương trình giáo dục đặc biệt gồm có:

  • Chương Trình Hòa Nhập Xã Hội. Con quý vị có thể cần chương trình sau giờ học để phát triển các kỹ năng xã hội nếu trẻ có mục tiêu hòa nhập xã hội trong IPP mà các dịch vụ giáo dục đặc biệt không thể đáp ứng. Chương trình hòa nhập xã hội có thể quan trọng trong việc trợ giúp con quý vị phát triển các kỹ năng cần thiết để tương tác tốt với mọi người trong cộng đồng. Con quý vị có thể học cách bắt đầu cuộc trò chuyện mới, cách đi lại trong cửa hàng tạp hóa và cách làm những việc không được dạy trong môi trường trường học.
  • Dịch Vụ Giao Tiếp. Đây có thể là các thiết bị giao tiếp mà con quý vị sử dụng khi trẻ không ở trường và những thiết bị mà nhà trường không cho phép học sinh mang về nhà. Dịch vụ này cũng có thể là buổi đào tạo cho quý vị về cách sử dụng thiết bị giao tiếp mà trung tâm khu vực cung cấp tại nhà của quý vị.
  • Chăm Sóc Tạm Thời (xem các mục về dịch vụ chăm sóc tạm thời bên trên).
  • Hỗ Trợ Hành Vi. Kể cả khi con quý vị nhận các dịch vụ hành vi tại trường, trẻ có thể cần thêm dịch vụ tại nhà. Các dịch vụ của trường có thể giải quyết nhu cầu hành vi của trẻ trong lớp học có cấu trúc. Khi con quý vị về nhà, trẻ có thể cần sự trợ giúp hành vi để giải quyết cấu trúc kém nghiêm ngặt hơn của gia đình trong các buổi tối, cuối tuần và kỳ nghỉ học.
  • Chăm sóc ban ngày sau giờ học (xem các mục về dịch vụ chăm sóc ban ngày bên trên).