Menu Close

(6.7) Sự hỗ trợ tự nhiên hoạt động như thế nào với tư cách là nguồn lực chung?

(6.7) Sự hỗ trợ tự nhiên hoạt động như thế nào với tư cách là nguồn lực chung?

Sự hỗ trợ tự nhiên là những người như thành viên gia đình, bạn bè, học sinh, đồng nghiệp và các mối quan hệ khác được tạo trong cộng đồng đã có trong cuộc sống của trẻ để giúp trẻ đạt được các mục đích trong IPP.[1]Các Mục 4512(e) và 4646.5(a)(5). Sự hỗ trợ tự nhiên cho trẻ thường là cha mẹ và gia đình có thể giúp trẻ. Các dịch vụ hỗ trợ gia đình mà trung tâm khu vực cung cấp phải được thừa nhận và xây dựng trên sự hỗ trợ tự nhiên mà trẻ có trong cuộc sống.[2]Mục 4685(b)(3). Để mở rộng sự sẵn có của các dịch vụ, trung tâm khu vực có thể sử dụng sự hỗ trợ tự nhiên.[3]Mục 4648(e)(3). Khi phát triển IPP của trẻ, điều phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực sẽ tìm hiểu sự hỗ trợ tự nhiên của trẻ, những người có thể và sẵn lòng cung cấp một số dịch vụ trong IPP. Trung tâm khu vực có thể sẽ xem xét việc cha mẹ của trẻ cung cấp một cách tự nhiên các dịch vụ và sự hỗ trợ tương tự với các dịch vụ và sự hỗ trợ mà cha mẹ sẽ cung cấp cho trẻ cùng tuổi không bị khuyết tật. [4]Mục 4646.4(a)(4).

References
1 Các Mục 4512(e) và 4646.5(a)(5).
2 Mục 4685(b)(3).
3 Mục 4648(e)(3).
4 Mục 4646.4(a)(4).