Menu Close

(6.15) Trung tâm khu vực có thể cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình nào để giúp các gia đình chăm sóc con mình tại nhà?

(6.15) Trung tâm khu vực có thể cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình nào để giúp các gia đình chăm sóc con mình tại nhà?

Sau đây là một số dịch vụ và sự hỗ trợ mà con quý vị có thể nhận:

 • Chăm sóc tạm thời thay cho người chăm sóc, ở trong hoặc ngoài nhà Chăm Sóc Ban Ngày
 • Tã bỉm
 • Các dịch vụ khẩn cấp và can thiệp khủng hoảng
 • Đào tạo đặc biệt dành cho cha mẹ của trẻ bị khuyết tật về phát triển và cha mẹ bị khuyết tật về phát triển
 • Thiết bị thích nghi như xe lăn và giường bệnh
 • Bênh vực (bao gồm đào tạo để tự bênh vực), tạo điều kiện, bênh vực người cùng hoàn cảnh và trợ giúp nhận phúc lợi, dịch vụ giáo dục và phúc lợi công như
  • Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS)
  • Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS)
  • Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI)
  • Medi-Cal
 • Các chương trình đào tạo hành vi và điều chỉnh hành vi
 • Cắm trại
 • Thiết bị giao tiếp và các dụng cụ và vật tư cần thiết khác
 • Dịch vụ hòa nhập cộng đồng
 • Tư vấn
 • Tạo điều kiện cho vòng hỗ trợ
 • Các chương trình can thiệp sớm, chẳng hạn như kích thích trẻ sơ sinh
 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Đào tạo kỹ năng xã hội
 • Chăm sóc chuyên khoa y tế và nha khoa
 • Dịch vụ chuyên chở để đảm bảo người bị khuyết tật về phát triển nhận được dịch vụ[1]Mục 4512(b).

References
1 Mục 4512(b).