Menu Close

(6.22) Nếu trung tâm khu vực từ chối yêu cầu của tôi về dịch vụ giải trí xã hội hoặc các dịch vụ liên quan khác thì sao?

(6.22) Nếu trung tâm khu vực từ chối yêu cầu của tôi về dịch vụ giải trí xã hội hoặc các dịch vụ liên quan khác thì sao?

Nếu trung tâm khu vực từ chối, họ sẽ phải gửi văn bản thông báo cho quý vị bằng thư bảo đảm trong vòng 5 ngày làm việc. Việc trung tâm khu vực từ chối hoặc thay đổi một dịch vụ khi chưa gửi văn bản thông báo cho quý vị là bất hợp pháp. Thông báo của trung tâm khu vực phải cho quý vị biết họ định làm gì và những luật nào cho phép họ đưa ra quyết định đó. Thông báo của trung tâm khu vực phải giải thích rõ quyền kháng cáo của quý vị. Văn bản thông báo của trung tâm khu vực phải rõ ràng và bằng ngôn ngữ mà quý vị có thể hiểu được.

Tuy nhiên, quý vị có thể kháng cáo kể cả khi trung tâm khu vực từ chối gửi thông báo cho quý vị. [chú thích Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4710(b).]

Để biết thêm thông tin về cách kháng cáo, hãy xem Chương 10.