Menu Close

(6.39) Trung tâm khu vực có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng không?

(6.39) Trung tâm khu vực có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng không?

Nếu con quý vị cần chăm sóc điều dưỡng tại nhà và dịch vụ này có thể được Medi-Cal, Medicare, CHAMPUS[1]Chương Trình Sức Khoẻ và Y Tế Cho Người Dân đối với Các Dịch Vụ Thống Nhất, Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà, Dịch Vụ Trẻ Em California hoặc bảo hiểm cung cấp, trung tâm khu vực không thể thanh toán cho dịch vụ chăm sóc điều dưỡng nếu quý vị chọn không yêu cầu khoản bao trả từ các nguồn đó.[2]Mục 4659. Các gia đình có thể thích nhận dịch vụ chăm sóc điều dưỡng qua trung tâm khu vực hơn. Tuy nhiên, trước tiên họ phải sử dụng các nguồn lực chung sẵn có. Nhiều gia đình sử dụng kết hợp các nguồn để thanh toán cho dịch vụ chăm sóc điều dưỡng của con họ. Hầu hết các công ty bảo hiểm tư nhân đều có giới hạn trọn đời đối với các dịch vụ. Chăm sóc điều dưỡng có thể rất tốn kém và nhanh chóng đạt đến giới hạn trọn đời. Nếu con quý vị hội đủ điều kiện nhận trực tiếp Medi-Cal hoặc qua một Chương Trình Miễn Trừ, Medi-Cal có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho con quý vị tại nhà.

References
1 Chương Trình Sức Khoẻ và Y Tế Cho Người Dân đối với Các Dịch Vụ Thống Nhất
2 Mục 4659.