Menu Close

(6.18) Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services) có ý kiến gì về việc khôi phục các dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội và các dịch vụ liên quan?

(6.18) Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services) có ý kiến gì về việc khôi phục các dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội và các dịch vụ liên quan?

Sở Dịch Vụ Phát Triển là cơ quan tiểu bang phụ trách tất cả 21 trung tâm khu vực. Cơ quan này đôi khi được gọi là DDS và có quyền báo cho các trung tâm khu vực biết những việc cần làm. DDS báo cho các trung tâm khu vực biết những việc cần làm bằng cách gửi các lệnh và hướng dẫn, được gọi là “chỉ thị”.

Trong một bức thư ngày 7 tháng Mười, 2021, DDS yêu cầu mỗi trung tâm khu vực phải báo cho các điều phối viên dịch vụ và thành viên trong cộng đồng biết sự thay đổi luật này.  Họ cũng phải tìm những khách hàng của trung tâm khu vực có thể cần và muốn nhận các dịch vụ này. DDS yêu cầu trung tâm khu vực phải cố gắng hết sức để báo cho các cộng đồng người da màu không nói được tiếng Anh biết. Việc thanh toán cho dịch vụ giải trí xã hội và các dịch vụ liên quan khác có thể giúp giảm chênh lệch trong chi tiêu của trung tâm khu vực cho những người da màu có thu nhập thấp.

Quý vị có thể tìm thấy chỉ thị này trên trang web của DDS tại: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/10/Restoration-of-Camping-Social-Recreation-and-Other-Services.pdf