Menu Close

(6.10) Ngoài Đạo Luật Lanterman, những luật khác có yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ dành cho trẻ khuyết tật để giúp trẻ sống tại nhà không?

(6.10) Ngoài Đạo Luật Lanterman, những luật khác có yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ dành cho trẻ khuyết tật để giúp trẻ sống tại nhà không?

Với trẻ dưới ba tuổi, luật liên bang (Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật hay IDEA) cung cấp dịch vụ can thiệp sớm. Ở California, đây được gọi là các dịch vụ Bắt Đầu Sớm.[1]Tiêu Đề 20 Bộ Luật Hoa Kỳ bắt đầu từ mục 1431. California chọn trung tâm khu vực làm điều phối viên và nhà cung cấp chính của các dịch vụ này.[2]Bộ Luật Chính Quyền California bắt đầu từ mục 95000. Thay vì IPP, dịch vụ cho trẻ dưới ba tuổi được cung cấp theo Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (Individual Family Service Plan, IFSP). Trẻ nhận dịch vụ can thiệp sớm cũng có thể nhận dịch vụ theo Đạo Luật Lanterman nếu trẻ bị khuyết tật về phát triển. Tuy nhiên, hầu hết các dịch vụ cho trẻ dưới ba tuổi đều được cung cấp qua IFSP. Để biết thêm thông tin liên quan đến tình trạng khuyết tật về phát triển hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực, hãy xem Chương 2.

Khi trẻ được ba tuổi, trẻ hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt cũng có thể nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt từ học khu tại địa phương của họ. Khi trẻ hai tuổi rưỡi, trung tâm khu vực phải lập kế hoạch cho trẻ chuyển đến học khu.[3]Bộ Luật Giáo Dục California mục 56426.(a) và (b) và Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 52112. Nếu con quý vị bị khuyết tật về phát triển và hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực lúc ba tuổi, trung tâm khu vực có thể tiếp tục dịch vụ cho đến khi học kỳ tiếp theo bắt đầu nếu trẻ lên ba vào thời điểm trường không hoạt động.[4]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 52112(f).

Nếu quý vị có con dưới ba tuổi, vui lòng đọc Quyền và Trách Nhiệm về Giáo Dục Đặc Biệt (SERR) Chương 12 để biết thông tin về dịch vụ can thiệp sớm. Để biết thông tin về cách trẻ trên ba tuổi hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, hãy xem Chương 3 của SERR.

References
1 Tiêu Đề 20 Bộ Luật Hoa Kỳ bắt đầu từ mục 1431.
2 Bộ Luật Chính Quyền California bắt đầu từ mục 95000.
3 Bộ Luật Giáo Dục California mục 56426.(a) và (b) và Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 52112.
4 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 52112(f).