Menu Close

(6.24) Các cơ sở chăm sóc trẻ bị khuyết tật về phát triển hoặc gia đình nhận nuôi tạm thời có thể nhận số giờ chăm sóc tạm thời không?

(6.24) Các cơ sở chăm sóc trẻ bị khuyết tật về phát triển hoặc gia đình nhận nuôi tạm thời có thể nhận số giờ chăm sóc tạm thời không?

Các cơ sở chăm sóc nội trú hoặc gia đình nhận nuôi tạm thời có giấy phép hoặc chứng nhận đã nhận tiền để cung cấp dịch vụ chăm sóc và giám sát người khuyết tật không hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ chăm sóc tạm thời.[1]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California Mục 54302(a)(29). Tuy nhiên, cha/mẹ nuôi là họ hàng không nhận tiền để đóng vai trò cha/mẹ nuôi có thể nhận các dịch vụ chăm sóc tạm thời.

References
1 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California Mục 54302(a)(29).