Menu Close

(6.30) Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời có thể được đào tạo để giải quyết nhu cầu y tế đặc biệt của một người khuyết tật trong giờ dịch vụ chăm sóc tạm thời không?

(6.30) Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời có thể được đào tạo để giải quyết nhu cầu y tế đặc biệt của một người khuyết tật trong giờ dịch vụ chăm sóc tạm thời không?

Nếu họ được đào tạo bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhân viên chăm sóc tạm thời tại nhà có thể thực hiện các dịch vụ y tế phát sinh, bao gồm:

  • Các dịch vụ mở thông ruột kết và hồi tràng: thay túi và vệ sinh vị trí lỗ mở
  • Các dịch vụ đặt ống thông nước tiểu: đổ và thay túi, cũng như chăm sóc vị trí ống thông
  • Các dịch vụ mở thông dạ dày: nuôi ăn, cho uống nước, vệ sinh lỗ mở và thêm thuốc uống hàng ngày theo y lệnh của chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời này cũng phải được đào tạo sơ cứu và CPR (kỹ năng hồi sức tim phổi), cũng như họ phải liên tục được chỉ dạy về các kỹ năng này. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời thực hiện các dịch vụ y tế phát sinh có thể nhận khoản thanh toán nhiều hơn một chút.

Ngoài ra, trung tâm khu vực có thể bồi hoàn cho các cơ quan dịch vụ chăm sóc tạm thời đối với hoạt động đào tạo bổ sung cần thiết cho những nhà cung cấp này.[1]Mục 4686.

References
1 Mục 4686.