Menu Close

(6.42) Con tôi có thể tham gia Chương Trình Tự Xác Định không?

(6.42) Con tôi có thể tham gia Chương Trình Tự Xác Định không?

Có. Trẻ em hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP). Để biết thêm chi tiết và xem xét việc ghi danh vào SDP, hãy trao đổi với điều phối viên dịch vụ của con quý vị. Để biết thông tin về hoạt động định hướng quý vị phải tham dự, hãy liên hệ với Ủy Ban Cố Vấn Địa Phương Về Tự Xác Định (Self-Determination Local Advisory Committee) của quý vị. Xem Chương 3 để biết thông tin về SDP.