Menu Close

(6.28) Tôi chọn nhân viên chăm sóc tạm thời bằng cách nào?

(6.28) Tôi chọn nhân viên chăm sóc tạm thời bằng cách nào?

Nếu quý vị không có cân nhắc về một hoặc nhiều ứng viên cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời, trung tâm khu vực thường có danh sách các “bên cung cấp” là cơ quan chăm sóc tạm thời được phê duyệt. Các cơ quan này tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên chăm sóc tạm thời để cung cấp các dịch vụ này cho gia đình. Quý vị hoặc một thành viên khác có thể trở thành “bên cung cấp” của trung tâm khu vực, từ đó quý vị có thể thuê một nhân viên chăm sóc tạm thời. Để làm điều này, quý vị phải nhận “phiếu mua hàng” từ trung tâm khu vực. Sau đó, quý vị có thể thuê người và gửi hóa đơn cho trung tâm khu vực. Nếu quý vị thuê nhân viên chăm sóc tạm thời, quý vị phải đào tạo, giám sát và thanh toán cho họ qua nhà cung cấp Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính (Financial Management Service, FMS).[1]Các Mục 4685.7, 4685.8 và 4688.21. FMS và quý vị đều là chủ lao động của nhân viên chăm sóc tạm thời mà quý vị thuê. Trung tâm khu vực có thể cung cấp cho quý vị thông tin về các nhà cung cấp FMS trong khu vực của quý vị.

Thường thì bên cung cấp của trung tâm khu vực có thể thuê nhân viên chăm sóc tạm thời mà quý vị chọn cho con quý vị. Bằng cách này, con quý vị nhận các dịch vụ chăm sóc tạm thời từ người khiến quý vị cảm thấy thoải mái và bên cung cấp này xử lý tất cả chi tiết gồm thanh toán cho nhân viên chăm sóc và gửi hóa đơn cho trung tâm khu vực.

References
1 Các Mục 4685.7, 4685.8 và 4688.21.