Menu Close

(6.4) Quy trình Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) liên quan đến các gia đình như thế nào?

(6.4) Quy trình Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) liên quan đến các gia đình như thế nào?

IPP của con quý vị phải bao gồm “thành phần kế hoạch gia đình” trình bày các dịch vụ và sự hỗ trợ con quý vị cần để ở lại nhà của gia đình. [1]Mục 4685(c)(2). Con quý vị chỉ có thể nhận các dịch vụ được liệt kê trong IPP của trẻ. Quý vị có thể yêu cầu cuộc họp IPP cho con mình bất kỳ lúc nào và cuộc họp này phải diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ khi quý vị yêu cầu. Quý vị có thể có cuộc họp IPP sau bảy ngày nếu sức khỏe hoặc sự an toàn hoặc việc sắp xếp ở lại nhà của con quý vị bị đe dọa.[2]Mục 4646.5(b). Đây đôi khi được gọi là “cuộc họp IPP khẩn cấp”.

Mục đích IPP được đặt ra thông qua việc xem xét thế mạnh, sở thích và nhu cầu của con quý vị, cũng như nhu cầu của toàn thể gia đình quý vị và phải bao gồm thông tin do quý vị cung cấp.[3]Mục 4646.5(a)(1). IPP phải có các mục tiêu có giới hạn thời gian, có thể đo lường trong mỗi mục đích. Những mục đích và mục tiêu này phải đảm bảo con quý vị có cơ hội tham gia cuộc sống cộng đồng.[4]Mục 4646.5(a)(2). IPP phải tuân thủ quy định của Mục 4685, Đạo Luật Lanterman, trong đó ưu tiên đặc biệt về việc trẻ sống cùng gia đình.[5]Mục 4646.5(a)(3). IPP phải có lịch cung cấp dịch vụ, thời điểm bắt đầu dịch vụ và người cung cấp dịch vụ.[6]Mục 4646.5(a)(5).

Vào cuối cuộc họp IPP, trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị danh sách các dịch vụ và sự hỗ trợ mà cả hai bên đã thống nhất trong cuộc họp. [7]Mục 4646(g) Danh sách phải nêu:

  • thời điểm có thể bắt đầu dịch vụ,
  • tần suất quý vị nhận dịch vụ và thời lượng, cũng như
  • nhà cung cấp dịch vụ (nếu đã xác định).

Quý vị sẽ cần phải ký vào danh sách các dịch vụ và sự hỗ trợ đã thống nhất trước khi bắt đầu các dịch vụ và sự hỗ trợ đó. Trung tâm khu vực cần phải cung cấp danh sách này bằng văn bản hoặc qua hình thức điện tử. Danh sách cũng phải được lập bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị. Nếu quý vị không đồng ý với các dịch vụ tại cuộc họp IPP, quý vị có thể hoãn việc nhận danh sách các dịch vụ và sự hỗ trợ cho đến khi quý vị đồng ý. Trung tâm khu vực phải tổ chức một cuộc họp IPP khác trong vòng 15 ngày (hoặc muộn hơn nếu quý vị muốn) để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Đến thời điểm đó, trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị danh sách các dịch vụ và sự hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị. [8]4646(h)

Nếu quý vị không nghĩ rằng IPP do trung tâm khu vực đề xuất sẽ giúp con quý vị đủ điều kiện sống tại nhà, quý vị có thể yêu cầu phiên điều trần.[9]Mục 4685(c)(4). Để biết thêm thông tin về phiên điều trần, hãy xem Chương 10.

Sau khi quý vị ký vào IPP của con mình, trung tâm khu vực phải đảm bảo trẻ nhận được tất cả dịch vụ có trong IPP.[10]Mục 4646(g); xem thêm Hiệp Hội dành cho Công Dân Chậm Phát Triển kiện DDS (1985) 38 Báo Cáo Của California số 3 385, 390. Nếu cần phải đảm bảo không có thiếu sót trong các dịch vụ, Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services) của tiểu bang có thể phải cung cấp dịch vụ.[11]Mục 4648(h). Nếu trẻ cần các dịch vụ chuyên biệt, trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các nhà cung cấp bên ngoài (gọi là “bên cung cấp”). Họ có thể trực tiếp thanh toán cho bên cung cấp hoặc cấp cho quý vị các phiếu mua hàng để thanh toán cho bên cung cấp.[12]Mục 4648(a)(3)-(5). Trước khi thanh toán cho các dịch vụ, trung tâm khu vực phải đảm bảo không có nguồn tài trợ nào khác chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của trẻ và gia đình. Những nguồn khác này được gọi là “dịch vụ chung” và “sự hỗ trợ tự nhiên”.[13]Các Mục 4646.5(a)(5) và 4659.

References
1 Mục 4685(c)(2).
2 Mục 4646.5(b).
3 Mục 4646.5(a)(1).
4 Mục 4646.5(a)(2).
5 Mục 4646.5(a)(3).
6 Mục 4646.5(a)(5).
7 Mục 4646(g)
8 4646(h)
9 Mục 4685(c)(4).
10 Mục 4646(g); xem thêm Hiệp Hội dành cho Công Dân Chậm Phát Triển kiện DDS (1985) 38 Báo Cáo Của California số 3 385, 390.
11 Mục 4648(h).
12 Mục 4648(a)(3)-(5).
13 Các Mục 4646.5(a)(5) và 4659.