Menu Close

(6.12) Văn hóa, giá trị và phong tục của gia đình sẽ được cân nhắc khi cung cấp các dịch vụ giúp gia đình giữ trẻ khuyết tật ở lại nhà phải không?

(6.12) Văn hóa, giá trị và phong tục của gia đình sẽ được cân nhắc khi cung cấp các dịch vụ giúp gia đình giữ trẻ khuyết tật ở lại nhà phải không?

Các dịch vụ hỗ trợ gia đình phải đáp ứng sở thích và giá trị văn hóa cùng với lối sống của các gia đình.[1]Các Mục 4685(b)(4), 4502.1 và 4646.5(a)(1). Nếu quý vị (cha/mẹ hoặc người giám hộ) muốn trung tâm khu vực tôn trọng văn hóa của quý vị, hãy cho họ biết về giá trị và phong tục văn hóa của quý vị. Mô tả cụ thể để trung tâm khu vực có thể hiểu được tầm quan trọng đối với quý vị và con quý vị. Cung cấp thông tin cho điều phối viên dịch vụ của con quý vị để giúp họ cân nhắc nền tảng của trẻ. Nêu lên điều này tại cuộc họp IPP của trẻ và yêu cầu đưa các sở thích văn hóa cụ thể vào IPP của con quý vị.

References
1 Các Mục 4685(b)(4), 4502.1 và 4646.5(a)(1).