Menu Close

(6.32) Trung tâm khu vực có thể yêu cầu các gia đình đổi dịch vụ chăm sóc tạm thời thành các dịch vụ khác của trung tâm khu vực mà cũng cho phép gia đình tạm dừng trách nhiệm chăm sóc không?

(6.32) Trung tâm khu vực có thể yêu cầu các gia đình đổi dịch vụ chăm sóc tạm thời thành các dịch vụ khác của trung tâm khu vực mà cũng cho phép gia đình tạm dừng trách nhiệm chăm sóc không?

Một số trung tâm khu vực yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ khuyết tật “đổi” số giờ chăm sóc tạm thời thành các dịch vụ khác, chẳng hạn như đào tạo hòa nhập xã hội hoặc các nhóm giao lưu. Tuy nhiên, điều này sẽ giới hạn các dịch vụ mà con quý vị nhận được. Số giờ chăm sóc tạm thời cho phép quý vị và các thành viên khác trong gia đình tạm nghỉ chăm sóc con quý vị. Nhu cầu hòa nhập xã hội của trẻ không liên quan đến nhu cầu tạm dừng trách nhiệm chăm sóc và giám sát của gia đình. Trung tâm khu vực phải cân nhắc mỗi nhu cầu độc lập và riêng lẻ.