Menu Close

(6.1) Đạo Luật Lanterman quy định gì về các dịch vụ trợ giúp trẻ em sống tại nhà cùng gia đình?

(6.1) Đạo Luật Lanterman quy định gì về các dịch vụ trợ giúp trẻ em sống tại nhà cùng gia đình?

Đạo Luật Lanterman quy định việc trợ giúp trẻ em dưới 18 tuổi ở lại gia đình đặc biệt được ưu tiên. Đạo Luật Lanterman công nhận phần lớn trẻ dưới 18 tuổi có nhiều cơ hội phát triển học tập và xã hội hơn nếu sống cùng gia đình. Luật khẳng định điều quan trọng là phát triển và mở rộng các dịch vụ cho những gia đình có trẻ bị khuyết tật về phát triển.[1]Mục 4685(a).

Luật quy định trung tâm khu vực phải sử dụng “các cách sáng tạo và đổi mới” nhằm đáp ứng nhu cầu của gia đình để trẻ có thể sống tại nhà.[2]Các Mục 4685(c)(2) và 4648(a)(2) và (10). Luật cũng khẳng định điều quan trọng là tôn trọng và ủng hộ các quyết định của gia đình.[3]Mục 4685(b)(1).

Các trung tâm khu vực phải cân nhắc mọi cách có thể để trợ giúp các gia đình giữ trẻ ở lại nhà, nếu việc sống tại nhà có lợi nhất cho trẻ, trước khi cân nhắc các phương án để trẻ rời khỏi nhà của gia đình. [4]Mục 4685(c)(2). Nếu trung tâm khu vực phát hiện gia đình đang cân nhắc sắp xếp cho trẻ ra ở ngoài nhà, họ phải nhanh chóng gặp gia đình của trẻ để xác định cách giúp gia đình sống cùng nhau.[5]Mục 4685(c)(2).

References
1 Mục 4685(a).
2 Các Mục 4685(c)(2) và 4648(a)(2) và (10).
3 Mục 4685(b)(1).
4, 5 Mục 4685(c)(2).