Menu Close

(6.14) Nếu trung tâm khu vực không cung cấp tất cả dịch vụ mà gia đình chúng tôi cần cho con mình sống tại nhà thì sao?

(6.14) Nếu trung tâm khu vực không cung cấp tất cả dịch vụ mà gia đình chúng tôi cần cho con mình sống tại nhà thì sao?

Quý vị có quyền kháng cáo quyết định của trung tâm khu vực trong đó từ chối cung cấp dịch vụ mà con quý vị cần. Nếu trung tâm khu vực không đồng ý rằng con quý vị cần dịch vụ, điều đó không có nghĩa là họ đang cố gắng làm tổn thương con quý vị. Nếu quý vị kháng cáo, điều đó không có nghĩa là quý vị đang đòi hỏi nhiều hơn nhu cầu của con mình. Điều này chỉ có nghĩa là quý vị không nhất trí với trung tâm khu vực về nhu cầu của con quý vị.

Trong kháng cáo, mỗi bên cung cấp thông tin cho thẩm phán luật hành chính về những điều họ tin rằng đứa trẻ cần có để đạt được các mục đích trong IPP. Thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu quý vị thực hiện kháng cáo, chỉ cần nói sự thật khi quý vị trình bày về trường hợp của con quý vị. Thẩm phán sẽ xem xét các dữ kiện, lời chứng và tài liệu cũng như sử dụng luật (chủ yếu là Đạo Luật Lanterman) để quyết định vụ việc. Kể cả khi con quý vị thua kháng cáo, trung tâm khu vực không thể trả đũa, trừng phạt con quý vị hoặc tước đoạt các dịch vụ của con quý vị vì quý vị đã kháng cáo.

Để biết thêm thông tin về kháng cáo, hãy xem Chương 10.