Menu Close

(6.8) Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ y tế hoặc nha khoa không?

(6.8) Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ y tế hoặc nha khoa không?

Đạo Luật Lanterman quy định trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ này cho trẻ trên ba tuổi chỉ trong một vài trường hợp:

  • Quý vị cố gắng nhận các dịch vụ này từ Medi-Cal hoặc bảo hiểm, họ từ chối dịch vụ và có thể quý vị không thành công khi kháng cáo
  • Quý vị đang cố yêu cầu Medi-Cal hoặc bảo hiểm bao trả cho các dịch vụ này và Medi-Cal hoặc bảo hiểm chưa từ chối
  • Nếu Medi-Cal hoặc bảo hiểm từ chối và quý vị kháng cáo, trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ này trong quá trình kháng cáo.
  • Quý vị đã đăng ký nhận khoản bao trả từ Medi-Cal hoặc bảo hiểm nhưng khoản bao trả vẫn chưa bắt đầu.[1]Mục 4659(d)(1).

References
1 Mục 4659(d)(1).