Menu Close

(6.23) Có sẵn dịch vụ chăm sóc tạm thời cho các gia đình để giúp họ giữ người con bị khuyết tật ở lại nhà không?

(6.23) Có sẵn dịch vụ chăm sóc tạm thời cho các gia đình để giúp họ giữ người con bị khuyết tật ở lại nhà không?

Dịch vụ chăm sóc tạm thời cho phép gia đình tạm nghỉ chăm sóc và hỗ trợ trực tiếp người bị khuyết tật về phát triển. Trung tâm khu vực thanh toán cho một nhân viên chăm sóc tạm thời nhằm chăm sóc cho người bị khuyết tật về phát triển để các thành viên trong gia đình có thể tạm nghỉ.[1]Mục 4690.2. “Thành viên gia đình” là người sống cùng người bị khuyết tật về phát triển và có trách nhiệm chăm sóc và giám sát họ 24 giờ. [2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 54302(a)(29). Các gia đình không phải thanh toán cho dịch vụ chăm sóc tạm thời trừ khi họ thuộc chương trình chia sẻ chi phí bên trên.

Khi nhân viên chăm sóc tạm thời đến chăm sóc cho con quý vị, quý vị có thể rời khỏi nhà, dành thời gian với gia đình và bạn bè hoặc ngủ một chút. Quý vị không phải rời khỏi nhà nhưng quý vị cần tạm nghỉ chăm sóc cho con quý vị.

Nếu quý vị bị bệnh, đi nghỉ hoặc cần đi công tác thì trung tâm khu vực có thể thanh toán cho dịch vụ chăm sóc ngắn hạn ngoài nhà cho con quý vị. [3]Mục 4212(b).

References
1 Mục 4690.2.
2 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 54302(a)(29).
3 Mục 4212(b).