Menu Close

(6.16) Có các quy định hoặc yêu cầu đặc biệt nào đối với một số dịch vụ của trung tâm khu vực không?

(6.16) Có các quy định hoặc yêu cầu đặc biệt nào đối với một số dịch vụ của trung tâm khu vực không?

Cha mẹ cần biết về các phần trong Đạo Luật Lanterman liên quan đến các dịch vụ mà trẻ khuyết tật thường cần.

Dịch Vụ Chuyên Chở

Đối với trẻ nhỏ sống với gia đình, trung tâm khu vực sẽ thanh toán cho dịch vụ chuyên chở chỉ khi gia đình không thể thực hiện việc chuyên chở. Nếu quý vị cần trung tâm khu vực thanh toán cho dịch vụ chuyên chở, hãy cung cấp thông tin bằng văn bản, chẳng hạn như một lá thư ngắn, cho trung tâm khu vực để giải thích lý do. [1]Mục 4648.35(d).

Tã bỉm

Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho tã bỉm cho trẻ bị khuyết tật về phát triển từ ba tuổi trở lên. Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho tã bỉm cho trẻ dưới ba tuổi nếu gia đình có thể chứng minh là cần thiết để trẻ tiếp tục sống tại nhà.[2]Mục 4685(c)(7).

Các Dịch Vụ Hành Vi và ABA

Các dịch vụ hành vi hoặc ABA (Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng) đôi khi được các trung tâm khu vực tài trợ. Luật yêu cầu quý vị sử dụng Medi-Cal, bảo hiểm tư nhân và tiền tài trợ của trường học cho các dịch vụ hành vi trước khi trung tâm khu vực chi trả. Trao đổi với điều phối viên dịch vụ về cách để nhận dịch vụ hành vi cho con quý vị từ Medi-Cal, bảo hiểm tư nhân, trường học hoặc trung tâm khu vực. Xem ấn phẩm của Disability Rights California về Cách Tiếp Cận Phương Pháp Trị Liệu ABA.

References
1 Mục 4648.35(d).
2 Mục 4685(c)(7).