Menu Close

(6.41) Cha mẹ có phải thanh toán phí cho một số dịch vụ của trung tâm khu vực không?

(6.41) Cha mẹ có phải thanh toán phí cho một số dịch vụ của trung tâm khu vực không?

Có. Đây là những khoản phí mà có thể cha mẹ phải thanh toán:

1. Phí phụ huynh hằng tháng

Cha mẹ của trẻ dưới 18 tuổi nhận dịch vụ chăm sóc bên ngoài nhà 24 giờ một ngày có thể phải thanh toán một phần của dịch vụ chăm sóc đó, tùy thuộc vào thu nhập của họ. Phí này dựa trên mức chi phí chăm sóc trẻ tại nhà hiện tại, sử dụng thông tin từ chính quyền liên bang, được điều chỉnh theo lạm phát.[1]Mục 4784(e). Trung tâm khu vực sẽ xem xét xem gia đình đã thanh toán cho chi phí y tế và các khoản phí khác hay chưa, chẳng hạn như phải tốn bao nhiêu tiền để đi lại thăm con quý vị.[2]Mục 4784. Xem thêm Bộ Luật Các Quy Chế California, tiêu đề 17 §§ 50201-50241. Disability Rights California tin rằng gia đình không phải thanh toán phí phụ huynh khi trẻ … Continue reading

Quý vị có thể kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với phí phụ huynh. Quy trình kháng cáo đối với khoản phí phụ huynh khác với các dịch vụ theo Đạo Luật Lanterman. Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thư xác nhận về phí phụ huynh, lên Giám Đốc Sở Dịch Vụ Phát Triển, kèm theo các lý do kháng cáo. Giám Đốc phải đưa ra quyết định bằng văn bản trong vòng 30 ngày sau khi nhận được tất cả dữ liệu tài chính cần thiết.[3]Mục 4784(h).

2. Chăm Sóc Ban Ngày

Luật này quy định phụ huynh phải thanh toán một khoản tiền cho dịch vụ chăm sóc ban ngày bằng với khoản tiền quý vị phải thanh toán đối với trẻ không bị khuyết tật. Trung tâm khu vực sẽ thanh toán cho bất kỳ chi phí nào ngoài chi phí chăm sóc ban ngày thông thường. Nếu gia đình có thể chứng minh họ không có khả năng chi trả, trung tâm khu vực có thể thanh toán toàn bộ chi phí chăm sóc ban ngày.[4]Mục 4685(c)(6).

3. Chương Trình Chia Sẻ Chi Phí Gia Đình

Chương Trình Chia Sẻ Chi Phí Gia Đình (Family Cost Participation Program) có thể áp dụng với các dịch vụ chăm sóc tạm thời, chăm sóc ban ngày và chương trình cắm trại. Chương trình này yêu cầu các gia đình chi trả một phần chi phí, tùy theo thu nhập.[5]Mục 4783(c). Chương trình này không áp dụng cho tất cả các gia đình. Ví dụ: Nếu con quý vị hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal, quý vị không phải thanh toán bất kỳ phần chi phí nào.[6]Mục 4783(a)(1)(E). Ngay cả khi con quý vị hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal mà không cần cân nhắc thu nhập của gia đình (được gọi là “được nhận dịch vụ ngay”), quý vị không phải thanh toán bất kỳ phần chi phí nào.

Quý vị sẽ chỉ phải thanh toán cho một phần của dịch vụ chăm sóc tạm thời, chăm sóc ban ngày hoặc cắm trại nếu:

 • con quý vị từ 0 đến 17 tuổi và sống tại nhà,
 • con quý vị không hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal,
 • con quý vị nhận các dịch vụ chăm sóc tạm thời, chăm sóc ban ngày và/hoặc cắm trại và
 • tổng thu nhập hằng năm của gia đình quý vị bằng ít nhất bốn lần “mức nghèo của liên bang”. [7]Các Mục 4783(a)(1)(A)-(E) và 4783(b)(1).

Nếu gia đình quý vị đáp ứng được tất cả các điều kiện này, mức đồng trả chi phí của quý vị sẽ dựa theo thang đối chiếu trong khoảng từ 5% đến 80% chi phí. Trung tâm khu vực không thể yêu cầu gia đình quý vị thanh toán cho các dịch vụ khác của trung tâm khu vực được liệt kê trong IPP và không thể từ chối dịch vụ quý vị cần vì gia đình quý vị không thể thanh toán cho dịch vụ đó.

Sau khi quý vị ký vào IPP hoàn chỉnh, quý vị có 10 ngày để cung cấp thông tin thu nhập của mình cho trung tâm khu vực (mẫu đơn IRS W-2, tờ khai thuế thu nhập năm ngoái, phiếu thanh toán lương hoặc các bằng chứng khác được chấp nhận về khoản thu nhập[8]Mục 4783(g)(2).). Trung tâm khu vực có 10 ngày để báo cho quý vị biết về số tiền quý vị phải thanh toán. Số tiền đó được gọi là “phần chia sẻ chi phí” của quý vị.[9]Mục 4783(g)(3). Nếu quý vị không cung cấp thông tin thu nhập, quý vị phải thanh toán phần chia sẻ chi phí tối đa.[10]Mục 4783(g)(4). Nếu quý vị có từ hai con trở lên nhận dịch vụ của trung tâm khu vực, số tiền quý vị phải thanh toán sẽ giảm.[11]Mục 4783(d).

Có các ngoại lệ. Giám đốc điều hành của mỗi trung tâm khu vực có thể điều chỉnh số tiền chia sẻ chi phí gia đình trong hai trường hợp:

 • Khi các gia đình đang trải qua “thiệt hại thảm khốc không thể tránh khỏi và không được bảo hiểm” tạm thời hạn chế khả năng thanh toán của họ. Thiệt hại này có thể là thảm họa thiên nhiên; tai nạn, thương tích lớn cho thành viên trong gia đình trực hệ hoặc chi phí y tế đặc biệt.[12]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 50265(a).
 • Khi không giảm chi phí sẽ gây “tác động trực tiếp tới kinh tế”. Điều này nghĩa là gia đình quý vị sẽ không có khả năng chi trả các nhu yếu phẩm cơ bản như thức ăn, chỗ ở, quần áo hoặc chăm sóc y tế nếu quý vị phải thanh toán khoản tiền đó.[13]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 50265(b).

Quý vị có thể kháng cáo phần chia sẻ chi phí nếu quý vị tin rằng trung tâm khu vực tính chênh lên phần chia sẻ chi phí của quý vị, họ đã tính sai phần chia sẻ chi phí của quý vị hoặc quý vị không đồng ý với quyết định về một ngoại lệ.

Để kháng cáo phần chia sẻ chi phí của quý vị, hãy gửi thư cho giám đốc điều hành của trung tâm khu vực và trình bày ý kiến phản đối trong vòng 30 ngày kể từ khi quý vị biết về khoản phí đó.[14]Mục 4783(k)(1). Nếu quý vị không đồng ý với mức chi phí tính lại của trung tâm khu vực, quý vị có thể kháng cáo lên Giám Đốc Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS). Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định của trung tâm khu vực.[15]Mục 4783(k)(1).

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của giám đốc điều hành về việc gia đình quý vị trải qua thiệt hại thảm khốc không thể tránh khỏi và không được bảo hiểm khiến quý vị không thể chia sẻ chi phí, quý vị có thể kháng cáo lên DDS. Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định của trung tâm khu vực.[16]Mục 4783(k)(2)&(3).

4. Phí Chương Trình Gia Đình Hằng Năm

Gia đình quý vị sẽ phải thanh toán một khoản phí hằng năm nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của gia đình bằng hoặc cao hơn 4 lần so với mức nghèo của liên bang, đồng thời con quý vị:

 • hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực theo Đạo Luật Lanterman hoặc Đạo Luật Về Dịch Vụ Can Thiệp Sớm,[17]Với trẻ từ 0 đến 2 tuổi, phí này tùy thuộc vào sự phê duyệt của chính quyền liên bang.
 • dưới 18 tuổi,
 • sống cùng quý vị (cha/mẹ),
 • nhận các dịch vụ ngoài đánh giá nhu cầu và điều phối dịch vụ,
 • không nhận được Medi-Cal hoặc các dịch vụ miễn trừ Medi-Cal và
 • nhận các dịch vụ bên cạnh 3 dịch vụ thuộc Chương Trình Chia Sẻ Chi Phí Gia Đình (chăm sóc tạm thời, chăm sóc ban ngày, cắm trại).[18]Mục 4785(a); bao gồm chi phí cho dịch vụ chăm sóc tạm thời, chăm sóc ban ngày hoặc cắm trại.

Nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị ít hơn 4 lần so với mức nghèo của liên bang, quý vị sẽ không phải trả phí. Nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị bằng 4 đến 8 lần mức nghèo của liên bang, khoản phí là $150 mỗi năm.[19]Mục 4785(b). Nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị cao hơn 8 lần so với mức nghèo của liên bang, khoản phí là $200 cho năm đó.

Hãy nhớ:

 1. Những khoản phí này là dành cho mỗi gia đình, bất kể gia đình có bao nhiêu người là khách hàng của trung tâm khu vực.
 2. Tổng thu nhập đã điều chỉnh của gia đình nghĩa là tất cả thu nhập từ cả cha lẫn mẹ (kể cả khi sống riêng – trừ khi lệnh tòa án nêu rõ trường hợp khác). Tổng thu nhập còn bao gồm phần tài sản chung trong thu nhập của cha dượng/mẹ kế.
 3. Nếu trung tâm khu vực không thể biết được thu nhập của phụ huynh không có quyền giám hộ, khoản thu nhập này sẽ không được tính vào.[20]Mục 4785(j).

Trung tâm khu vực có thể cung cấp miễn trừ đối với việc thanh toán phí chương trình gia đình hằng năm nếu quý vị chứng minh được:

 1. Quý vị cần khoản miễn trừ đó để giữ con quý vị ở lại nhà;
 2. Quý vị gặp sự việc đặc biệt ảnh hưởng đến khả năng thanh toán phí của quý vị hoặc đáp ứng các nhu cầu chăm sóc và giám sát con quý vị hoặc
 3. Quý vị gặp thiệt hại thảm khốc, tạm thời giới hạn khả năng thanh toán của quý vị và gây tác động trực tiếp đến kinh tế gia đình. Ví dụ: thảm họa thiên nhiên, tai nạn hoặc thương tích lớn cho thành viên trong gia đình trực hệ và chi phí y tế đặc biệt. [21]Mục 4785(f).

Không thanh toán Phí Chương Trình Gia Đình Hằng Năm không dẫn đến việc các dịch vụ bị trì hoãn hoặc từ chối.[22]Mục 4785(g). Nếu phí không được thanh toán, trung tâm khu vực sẽ gửi thư yêu cầu thanh toán. Nếu phí vẫn không được thanh toán, DDS có thể theo đuổi việc thu phí.[23]Mục 4785 (d) và (e).

References
1 Mục 4784(e).
2 Mục 4784. Xem thêm Bộ Luật Các Quy Chế California, tiêu đề 17 §§ 50201-50241. Disability Rights California tin rằng gia đình không phải thanh toán phí phụ huynh khi trẻ là người nhận Medi-Cal và đang sống trong một cơ sở được Medi-Cal tài trợ, chẳng hạn như cơ sở điều dưỡng, cơ sở chăm sóc trung gian dành cho người bị khuyết tật về phát triển hoặc cơ sở chăm sóc cộng đồng được tài trợ theo Chương Trình Miễn Trừ HCBS của liên bang. Điều này là do luật Medicaid của tiểu bang và liên bang quy định khoản thanh toán được chi trả bởi chương trình Medicaid – Medi-Cal ở California – được coi là khoản thanh toán đầy đủ. (Bộ̣ Luật Phúc Lợi và Định Chế California mục 14019.3(d); Tiêu Đề 42 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang Mục 447.15.) Phí phụ huynh đối với những trẻ cần sống bên ngoài gia đình để được hưởng lợi từ chương trình giáo dục của mình cũng có thể là bất hợp pháp. Luật giáo dục đặc biệt của liên bang quy định rằng “Nếu việc sắp xếp trong một chương trình cư trú công cộng hoặc tư nhân là cần thiết để cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho trẻ khuyết tật, các chương trình, bao gồm chăm sóc phi y tế và chỗ ăn ở, phải miễn phí cho cha mẹ của trẻ”. (Tiêu Đề 34 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang Mục 300.104.) Nếu cần sắp xếp ở nội trú cho mục đích giáo dục, việc sắp xếp này phải được cung cấp miễn phí cho cha mẹ.
3 Mục 4784(h).
4 Mục 4685(c)(6).
5 Mục 4783(c).
6 Mục 4783(a)(1)(E).
7 Các Mục 4783(a)(1)(A)-(E) và 4783(b)(1).
8 Mục 4783(g)(2).
9 Mục 4783(g)(3).
10 Mục 4783(g)(4).
11 Mục 4783(d).
12 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 50265(a).
13 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 50265(b).
14, 15 Mục 4783(k)(1).
16 Mục 4783(k)(2)&(3).
17 Với trẻ từ 0 đến 2 tuổi, phí này tùy thuộc vào sự phê duyệt của chính quyền liên bang.
18 Mục 4785(a); bao gồm chi phí cho dịch vụ chăm sóc tạm thời, chăm sóc ban ngày hoặc cắm trại.
19 Mục 4785(b).
20 Mục 4785(j).
21 Mục 4785(f).
22 Mục 4785(g).
23 Mục 4785 (d) và (e).