Menu Close

(6.34) Trung tâm khu vực hoặc một cơ quan khác có thể giúp thanh toán chi phí chăm sóc ban ngày cho trẻ bị khuyết tật về phát triển không?

(6.34) Trung tâm khu vực hoặc một cơ quan khác có thể giúp thanh toán chi phí chăm sóc ban ngày cho trẻ bị khuyết tật về phát triển không?

Nếu dịch vụ chăm sóc ban ngày cho người con khuyết tật của quý vị tốn nhiều chi phí hơn dịch vụ chăm sóc ban ngày cho trẻ không bị khuyết tật, trung tâm khu vực có thể thanh toán khoản chi phí chênh lệch. [1]Mục 4685(c)(6).

Kể cả khi quý vị không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc ban ngày từ trung tâm khu vực, có các trợ cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày hữu ích. Hãy yêu cầu nguồn lực chăm sóc trẻ em và cơ quan giới thiệu tại địa phương của quý vị trợ giúp. Để tìm cơ quan trợ giúp mọi người trong hạt của quý vị, hãy liên hệ với Mạng Lưới Nguồn Lực Chăm Sóc Trẻ Em California (California Child Care Resource Network) tại www.rrnetwork.org hoặc gọi đến số (800) 543-7793.

Nếu con quý vị dưới 18 tuổi và không nhận Medi-Cal toàn diện, quý vị có thể phải thanh toán một phần chi phí cho dịch vụ chăm sóc ban ngày theo Chương Trình Chia Sẻ Chi Phí Gia Đình. Để biết thêm thông tin về điều này, hãy xem câu hỏi 36.

References
1 Mục 4685(c)(6).