Menu Close

(6.2) Các trung tâm khu vực phải làm gì để đáp ứng các nhu cầu của trẻ bị khuyết tật về phát triển và gia đình?

(6.2) Các trung tâm khu vực phải làm gì để đáp ứng các nhu cầu của trẻ bị khuyết tật về phát triển và gia đình?

Trung tâm khu vực phải linh hoạt, sáng tạo và đổi mới trong cách đáp ứng các nhu cầu riêng của trẻ cùng gia đình. Nếu con quý vị đang nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực, trung tâm khu vực phải cân nhắc nhu cầu cá nhân của trẻ. Điều này có nghĩa là trung tâm khu vực:

  • không phải thực hiện mọi việc theo một cách nhất định
  • không phải thực hiện việc gì đó theo cách giống như trước đây hoặc theo cách giống cách các trung tâm khu vực khác thực hiện
  • có thể sáng tạo những cách mới và khác biệt để cung cấp dịch vụ[1]Các Mục 4651, 4685(c)(2), 4648(a)(2) và (e)(3).

Trung tâm khu vực phải phối hợp với gia đình quý vị để tìm ra giải pháp phù hợp với tất cả mọi người. Ví dụ: Nếu trung tâm khu vực không thể tìm được bên cung cấp để cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời cho con quý vị nhưng quý vị (cha/mẹ hoặc người giám hộ) tìm được người thì trung tâm khu vực có thể linh hoạt và thuê người đó. Tuy nhiên, nếu trung tâm khu vực có thể đáp ứng các nhu cầu của quý vị bằng một bên cung cấp sẵn có của trung tâm khu vực, quý vị không thể chọn một người cụ thể để cung cấp dịch vụ đó.

References
1 Các Mục 4651, 4685(c)(2), 4648(a)(2) và (e)(3).